POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1 . Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku z założeniem Konta lub złożeniem Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).
2. Przekazane przez Użytkowników dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, nazwa i adres działalności gospodarczej, NIP, adres IP, nr rachunku bankowego przetwarzane są w celu:
– założenia Konta,
– realizacji Zamówień,
– wystawienia faktury,
prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę może skutkować niemożnością świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.
4. Klient, który przekazał Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania aktualizacji. Klient może zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w tym w formie elektronicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane Klientów posiadających aktywne Konto będą przechowywane nie krócej niż przez okres posiadania przez nich aktywnego Konta. Dane transakcyjne będą przechowywane przez okres 5 lat fiskalnych zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016, poz. 1047).
6. Administrator danych powierzy, w drodze umowy, przetwarzanie danych następującym podmiotom:
– biuru rachunkowemu,
– właścicielowi serwera,
7. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych mieści się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2; tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01; e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1 . Sprzedawca jako administrator przekazanych przez Klientów danych osobowych zapewnia ich bezpieczeństwo za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych Klientów oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu. Ponadto Sprzedawca dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przekazane przez Klientów były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
2. Sprzedawca stosuje protokół transmisji SSL (Secure Socket Layer v3), który zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu internetowego. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na urządzeniu Klienta a serwerem Sklepu internetowego. Uzgadnianie kluczy i transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Klient jest o tym informowany, poprzez wyświetlenie symbolu kłódki na pasku stanu lub pasku nawigacji (w zależności od przeglądarki).
3. W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i Klientów. Certyfikaty te są wydane i podpisane cyfrowo przez jednego z wydawców certyfikatów – Certification Authorities (CA).
4. Wchodząc na serwer, legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA, istnieje pewność, że serwer rzeczywiście jest tym, za który się podaje – tożsamość serwera jest automatycznie sprawdzana i potwierdzana przy połączeniu.
5. Dla bezpieczeństwa Klient powinien w szczególności:
a) ustanowić login i hasło, uniemożliwiające w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie,
b) zachować login i hasło do Konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nie przekazywać ich osobom trzecim,
c) po zakończonej sesji należy wylogować się z Konta. W tym celu należy wejść w zakładkę „Moje konto”, a następnie kliknąć w link „Wyloguj” widoczny w menu po lewej stronie. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji,
d) korzystać z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów,
e) korzystać ze Sklepu internetowego za pośrednictwem zaufanych urządzeń, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie.
6. Klient powinien pamiętać, że korzystanie z cudzych urządzeń rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła oraz innych danych, które podaje. Korzystając ze Sklepu internetowego za pomocą obcego urządzenia, należy pamiętać o tym, by nie zapamiętywać danych na urządzeniu i usunąć historię przeglądanych stron.

POLITYKA COOKIES

1. Klient poruszając się po Sklepie internetowym wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep internetowy plików cookies.
2. Istnieje możliwość korzystania z Sklepu internetowego bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu internetowego nie będą działać poprawnie.
3. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania Sklepu internetowego, dzięki czemu może zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies Sprzedawca nie przechowuje danych osobowych Klientów, ani innych poufnych informacji.
5. Sprzedawca wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.
6. Sprzedawca wykorzystuje cookies w następujących celach:
a) konfiguracji Sklepu internetowego,
b) uwierzytelniania Klienta w Sklepie internetowym i zapewnienia sesji,
c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego,
d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu internetowego,
e) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.