REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.bluble.pl jest Wiesław Sikora, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dekostall. Działalność gospodarcza wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres: ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin, NIP: 9461510525, REGON: 811093146,  tel. 608 502 558.
2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych w Sklepie internetowym www.bluble.pl.
3. Użyte nazwy oznaczają:
Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.bluble.pl,
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
Sprzedawca – Wiesław Sikora, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dekostall, ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin, NIP 9461510525, REGON 811093146, tel. 608 502 558, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,
Kupujący (Klient) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usług Sprzedawcy w zakresie nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,
Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Produktu na warunkach określonych przez Sprzedawcę, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Produktu, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu internetowego,
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2016, poz. 380 z późn. zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego,
Produkt (Rzecz) – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu zarządzanie wybranymi Produktami przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z Koszyka,
Promocja – określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu.

§2 KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych w Sklepie internetowym należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego to posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą JavaScript: Chrome 20.0, Mozilla Firefox 20.0, Opera 20.0, Safari 7.0, Internet Explorer 10.0, Edge 13.0.
3. Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą mogą zawierać zarówno Klienci posiadający Konto jak i Klienci, którzy nie wypełnili wcześniej Formularza rejestracyjnego.
4. W Sklepie internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z Oferty Sklepu internetowego. O zasadach dotyczących Promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

§3 ZAŁOŻENIE KONTA

1. Aby założyć Konto Klienta, należy wypełnić Formularz rejestracyjny dostępny w zakładce Moje Konto.
2. W Formularzu należy prawidłowo uzupełnić o następujące dane:
– adres E-mail,
– nazwę użytkownika (wybraną przez Klienta),
– hasło (wymyślone przez Klienta).
Hasło powinno składać się z co najmniej siedmiu znaków. Zalecane jest stworzenie silnego hasła poprzez użycie różnej wielkości liter, cyfr i symboli.
3. W dalszej kolejności Klient zobowiązany będzie do akceptacji Regulaminu.
4. Po prawidłowej rejestracji, na podany w Formularzu rejestracyjnym adres a-mail Klienta zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem utworzenia Konta.
5. Po zalogowaniu się na Konto, Klient ma możliwość weryfikacji oraz zmiany danych podanych w Formularzu rejestracji. Ponadto, Klient ma możliwość uzupełnienia danych do wysyłki oraz danych do faktury, które będą uzupełniane automatycznie przy każdym składaniu Zamówienia. Klient ma dostęp do historii i statusów składanych Zamówień.
6. W każdej chwili, Klient ma prawo, bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie prośby na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@bluble.pl.
7. Klient nie może wykorzystywać Konta do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
8. Osoby, które nie posiadają Konta mogą nabywać Produkty także bez konieczności uprzedniej rejestracji. W takim przypadku, po dodaniu Produktów do Koszyka, niezbędne jest podanie odpowiednich danych wymaganych w Formularzu zamówienia, koniecznych do finalizacji zawieranej w ten sposób Umowy sprzedaży. Z chwilą nabycia Produktu, Klient, o którym mowa w zdaniach poprzednich, zawiera umowę, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, na warunkach określonych w Regulaminie.

§4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia mogą składać zarówno ci Klienci, którzy utworzyli Konto Klienta w Sklepie internetowym, jak i Klienci, którzy takiego Konta nie posiadają.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu.
3. Zamówienia można składać poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego po dodaniu Produktów do Koszyka, wybraniu jednego z dostępnych sposobów wysyłki oraz płatności, a następnie kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”. W Formularzu zamówienia należy podać prawidłowe dane do wysyłki (o ile nie został o nie uzupełniony wcześniej profil Klienta) w tym imię, nazwisko odbiorcy oraz adres na który ma zostać wysłane Zamówienie. W celu otrzymania faktury, Klient powinien uzupełnić Formularz zamówienia „Dane do faktury” dostępny na stronie Zamówienia.
4. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje w chwili złożenia Zamówienia.
5. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia, Klient, na adres e-mail podany w Zamówieniu, otrzyma wiadomość potwierdzającą Zamówienie. Na podany w Formularzu zamówienia adres
e-mail, Klient będzie otrzymywał wiadomości dotyczące statusu Zamówienia.

§5 DOSTAWA

1. Podczas składania Zamówienia, Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów dostawy:
– list polecony / przesyłka polecona – za pośrednictwem Poczty Polskiej,
– Paczka 48 – za pośrednictwem Poczty Polskiej,
– przesyłka kurierska – za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL.
2. Sprzedawca zastrzega, że dostępne sposoby dostawy zależą od rodzaju i ilości Produktów. W przypadku zakupu określonych Produktów dostępne sposoby dostawy mogą być ograniczone z uwagi między innymi na gabaryty lub wagę Produktu.
3. Zamówione Produkty, Klient może odebrać osobiście w siedzibie firmy, ul. Łukasińskiego 118,
71-215 Szczecin, po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym oraz po wspólnym ustaleniu możliwej daty i godziny odbioru.
4. Koszty oraz szacowane terminy dostawy są określone i dostępne w zakładce „Dostawa i płatności” dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
5. Klient jest zobowiązany do zapłaty poza ceną Produktów także ceny za dostawę Produktu.
6. Opcje wysyłki, dostępne w Formularzu zamówienia, zakładają wysyłkę tylko na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

§6 SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Podczas składania Zamówienia, Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności:

Przelew bankowy
(dane do przelewu są udostępnione po złożeniu Zamówienia – w podsumowaniu Zamówienia i w Mailu). Wybierając opcję „Przelew bankowy”, realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta dopiero po wpłynięciu przelewu na Konto Sprzedającego.

Płatności online – tpay.com
płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu szybkich płatności tpay.com . Wybierając niniejszą opcję płatności, Klient ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania warunków regulaminu korzystania z serwisu tpay.com, które są dostępne pod adresem https://secure.tpay.com/regulamin.pdf. Po zaakceptowaniu warunków płatności, Klient zostanie przekierowany na stronę serwisu tpay.com, gdzie będzie mógł wybrać właściwy dla siebie bank.

Płatność przy odbiorze
sposób płatności dostępny wyłącznie przy wyborze „Odbiór osobisty” gotówką do rąk Sprzedawcy.

2. W przypadku braku zapłaty za Produkt w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca anuluje złożone Zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

§7 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Czas realizacji Zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania Zamówienia ze Sklepu internetowego do przewoźnika realizującego dostawę lub gotowości Produktu do wydania (w przypadku odbioru osobistego). Przy obliczaniu czasu realizacji Zamówienia nie uwzględnia się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Czas realizacji Zamówienia zależy od ilości i rodzaju Produktów. Sugerowany czas realizacji Zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych.
2. W przypadku Zamówienia kilku Produktów Zamówienie jest wysyłane lub gotowe do odbioru po skompletowaniu wszystkich zamówionych Produktów. Czas realizacji Zamówienia obejmującego dużą ilość Produktów ustalany jest indywidualnie z Klientem.
3. Istnieje możliwość sprawdzania statusu zamówienia po zalogowaniu na Konto. Szczegółowe informacja w tym zakresie można uzyskać po wysłaniu zapytania e-mail do Sprzedawcy.

§8 ZWROT TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1 . Klient, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w ciągu 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z Rzeczy.
3. By odstąpić od Umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Sprzedawca zapewnia także możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W takim celu Konsument może odstąpić od Umowy:
a) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu,
b) przez wysłanie wiadomości e-mail na adres Sprzedawcy.
6. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną Sprzedawca prześle niezwłocznie Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Rzeczy.
8. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Rzeczy przed jego upływem.
11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Rzeczy.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Produkty wykonane na zamówienie).

§9 RĘKOJMIA ZA WADY I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1 . Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Rzeczy bez wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
3. Wada fizyczna polega na niezgodności Rzeczy z umową. W szczególności Rzecz jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które Rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Rzeczy w tej samej chwili.
5. Jeżeli Rzecz ma zostać przesłana przez Sprzedawcę Kupującemu będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu. Za wydanie Rzeczy uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego.
6. W razie przesłania Rzeczy na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. Jeżeli Rzecz ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
8. Jeżeli Rzecz ma wadę, Kupujący może żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
9. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
10. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany Rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Rzeczy z wadą pozostaje do wartości Rzeczy bez wady.
12. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Rzeczy.
14. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
15. Jeżeli ze względu na rodzaj Rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym Rzecz się znajduje.
16. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty dostarczenia Rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego dostarczenia.
17. Sprzedawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego Rzecz wadliwą w razie wymiany Rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
18. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
19. Jeżeli Kupujący będący Przedsiębiorcą złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, kwotę, o którą cena ma być obniżona określa Sprzedawca w odpowiedzi na reklamację.
20. Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.
21. Jeżeli spośród Rzeczy tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy ogranicza się do Rzeczy wadliwych.
22. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi względem Konsumenta, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Rzeczy Kupującemu.
23. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Rzeczy Kupującemu.
24. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Rzeczy na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania Rzeczy.
25. Zaleca się złożenie reklamacji na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu.
26. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

§10 POLITYKA PRYWATNOŚCI, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1 . Dane osobowe przekazywane przez Klientów w związku z założeniem Konta lub złożeniem Zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922).
2. Przekazane przez Użytkowników dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, nazwa i adres działalności gospodarczej, NIP, adres IP, nr rachunku bankowego przetwarzane są w celu:
– założenia Konta,
– realizacji Zamówień,
– wystawienia faktury,
prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę może skutkować niemożnością świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.
4. Klient, który przekazał Sprzedawcy swoje dane osobowe ma prawo ich wglądu, prawo żądania ich usunięcia oraz prawo żądania aktualizacji. Klient może zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem usunięcia lub aktualizacji przekazanych danych osobowych poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w tym w formie elektronicznej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane Klientów posiadających aktywne Konto będą przechowywane nie krócej niż przez okres posiadania przez nich aktywnego Konta. Dane transakcyjne będą przechowywane przez okres 5 lat fiskalnych zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016, poz. 1047).
6. Administrator danych powierzy, w drodze umowy, przetwarzanie danych następującym podmiotom:
– biuru rachunkowemu,
– właścicielowi serwera,
7. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych mieści się w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2; tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01; e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

§11 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1 . Sprzedawca jako administrator przekazanych przez Klientów danych osobowych zapewnia ich bezpieczeństwo za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych Klientów oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu. Ponadto Sprzedawca dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przekazane przez Klientów były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
2. Sprzedawca stosuje protokół transmisji SSL (Secure Socket Layer v3), który zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu internetowego. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na urządzeniu Klienta a serwerem Sklepu internetowego. Uzgadnianie kluczy i transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Klient jest o tym informowany, poprzez wyświetlenie symbolu kłódki na pasku stanu lub pasku nawigacji (w zależności od przeglądarki).
3. W SSL stosuje się certyfikaty tożsamości, by sprawdzić uprawnienia serwerów i Klientów. Certyfikaty te są wydane i podpisane cyfrowo przez jednego z wydawców certyfikatów – Certification Authorities (CA).
4. Wchodząc na serwer, legitymujący się certyfikatem jednego ze znanych CA, istnieje pewność, że serwer rzeczywiście jest tym, za który się podaje – tożsamość serwera jest automatycznie sprawdzana i potwierdzana przy połączeniu.
5. Dla bezpieczeństwa Klient powinien w szczególności:
a) ustanowić login i hasło, uniemożliwiające w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie,
b) zachować login i hasło do Konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nie przekazywać ich osobom trzecim,
c) po zakończonej sesji należy wylogować się z Konta. W tym celu należy wejść w zakładkę „Moje konto”, a następnie kliknąć w link „Wyloguj” widoczny w menu po lewej stronie. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji,
d) korzystać z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów,
e) korzystać ze Sklepu internetowego za pośrednictwem zaufanych urządzeń, na których zainstalowano sprawdzone oprogramowanie.
6. Klient powinien pamiętać, że korzystanie z cudzych urządzeń rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła oraz innych danych, które podaje. Korzystając ze Sklepu internetowego za pomocą obcego urządzenia, należy pamiętać o tym, by nie zapamiętywać danych na urządzeniu i usunąć historię przeglądanych stron.

§12 POLITYKA COOKIES

1. Klient poruszając się po Sklepie internetowym wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep internetowy plików cookies.
2. Istnieje możliwość korzystania z Sklepu internetowego bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu internetowego nie będą działać poprawnie.
3. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania Sklepu internetowego, dzięki czemu może zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów. Korzystając z plików cookies Sprzedawca nie przechowuje danych osobowych Klientów, ani innych poufnych informacji.
5. Sprzedawca wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Klienta. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta.
6. Sprzedawca wykorzystuje cookies w następujących celach:
a) konfiguracji Sklepu internetowego,
b) uwierzytelniania Klienta w Sklepie internetowym i zapewnienia sesji,
c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego,
d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu internetowego,
e) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 . Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Konsumenta; ustawy prawo przewozowe oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
5. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć do wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. Regulamin obowiązuje od dnia 21 marca 2017 r.

załącznik nr 1
załącznik nr 2