POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.bluble.pl (dalej: Sklep internetowy). Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej Polityki prywatności odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: RODO) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późniejszymi zmianami).

I. Administrator

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego jest Wiesław Sikora prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Dekostall” z siedzibą pod adresem ul. Łukasińskiego 118, 71-215 Szczecin, NIP: 9461510525, REGON: 811093146 (dalej: Administrator).

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@bluble.pl lub telefonicznie pod numerem 608 502 558.

II. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. W związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez osoby fizyczne (dalej: Użytkownicy) mogą być przetwarzane następujące dane osobowe Użytkownika:
a) dane podawane przez Użytkownika w ramach korzystania z usług Sklepu internetowego, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer rachunku bankowego, NIP i inne dane rozliczeniowe
b) adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii – w związku z przeglądaniem treści na stronie internetowej www.bluble.pl.

III. Pozyskiwanie danych osobowych

1. Dane osobowe zostają pozyskane przez Administratora w następujących przypadkach:
a) założenie przez Użytkownika konta w Sklepie internetowym,
b) złożenie przez Użytkownika zamówienia w Sklepie internetowym bez rejestracji konta,
c) bezpośredni kontakt z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub osobiście w miejscu prowadzenia działalności przez Administratora,
d) przeglądanie przez Użytkownika treści w Sklepie internetowym tj. poprzez gromadzenie plików cookies.

2. Podanie przez Użytkownika wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek niezbędny do prawidłowego świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Sklepu internetowego.

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora:

a) przeglądanie przez Użytkownika treści w Sklepie internetowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwości zaprezentowania Użytkownikom oferowanych towarów i usług),
b) założenie przez Użytkownika konta w Sklepie internetowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy – założenia i obsługi konta, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, ponieważ przetwarzanie odbywa się za zgodą Użytkownika),
c) złożenie zamówienia przez Użytkownika oraz jego realizacja przez Sklep internetowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy – sprzedaży),
d) udokumentowanie sprzedaży, w tym wystawienie rachunku lub faktury (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości),
d) odstąpienie od umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów o prawach konsumenta),
e) realizacja reklamacji oraz zwrotów przez Sklep internetowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów kodeksu cywilnego),
f) ewentualne ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ochronie przysługujących mu praw).

V. Okres przetwarzania danych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania:
a) gdy podstawę przetwarzania stanowi zgoda Użytkownika – okres przetwarzania trwa do momentu wycofania zgody przez Użytkownika,
b) gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy – okres przetwarzania trwa do momentu zakończenia obowiązywania przedmiotowej umowy lub do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu na przetwarzanie danych,
c) gdy podstawę przetwarzania stanowi wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa – okres przetwarzania określają odpowiednie przepisy,
d) gdy podstawę przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora – okres przetwarzania to czas umożliwiający realizację interesu Administratora lub do momentu wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu na przetwarzanie danych.

VI. Przekazywanie danych

1. Dane osobowe Użytkownika co do zasady nie będą przekazywane innym podmiotom, chyba, że będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania umowy lub świadczenia usługi przez Administratora.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane podmiotom trzecim w celu wykonywania przez te podmioty usług na rzecz Administratora, w szczególności usług technicznych związanych z prowadzeniem Sklepu internetowego (utrzymanie serwisu informatycznego, hosting, przechowywanie danych), a także usług prawnych, księgowo-rachunkowych, kurierskich pocztowych, płatniczych, bankowych oraz podmiotom upoważnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe powierzone podmiotom wskazanym w ust. 1 powyżej będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu realizacji przedmiotowych usług.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora:
a) prawo do dostępu do danych osobowych (w tym informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych, odbiorcach oraz, w miarę możliwości, o planowanym okresie przetwarzania danych osobowych),
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych (pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator może nadal przetwarzać dane w przypadkach określonych w przepisach, m.in. celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (pomimo zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Administrator nadal może przetwarzać dane w przypadkach określonych w przepisach, m.in. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
e) prawo do przenoszenia danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany),
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (o ile podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO), w tym profilowania, a także wobec przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego,
g) prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli Administrator podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
h) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami.

2. W celu realizacji praw wskazanych w podpunktach a)-h) należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@bluble.pl.

3. W celu realizacji prawa wskazanego w podpunkcie i) należy skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
kancelaria@uodo.gov.pl
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00, godziny pracy urzędu: 8.00–16.00.
Infolinia: 606-950-000, czynna w dni robocze: 10.00–14.00

VIII. Zasady bezpieczeństwa

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

2. W szczególności Administrator stosuje protokół transmisji SSL (Secure Socket Layer v3), który zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Sklepu internetowego. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na urządzeniu Użytkownika a serwerem Sklepu internetowego. Uzgadnianie kluczy i transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Użytkownik jest o tym informowany, poprzez wyświetlenie symbolu kłódki na pasku stanu lub pasku nawigacji (w zależności od przeglądarki)

3. Administrator nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.

IX. Informacja o plikach cookies

1. Użytkownik poruszając się po Sklepie internetowym wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep internetowy plików cookies.

2. Istnieje możliwość korzystania z Sklepu internetowego bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu internetowego nie będą działać poprawnie.

3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

4. Piki cookies wykorzystywane są do obserwacji sposobów korzystania ze Sklepu internetowego przez Użytkowników, dzięki czemu Administrator może zapewnić wygodę i bezpieczeństwo dokonywania zakupów.

5. Sklep internetowy wykorzystuje następujące typy plików cookies:
a) cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
b) cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

6. Sklep internetowy wykorzystuje cookies w następujących celach:
a) konfiguracji Sklepu internetowego,
b) uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie internetowym i zapewnienia sesji,
c) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego,
d) zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu internetowego,
e) zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności, w szczególności z uwagi na możliwe nowe rozwiązania techniczne zastosowane w Sklepie internetowym, zmiany przepisów prawa lub inne istotne okoliczności. Ewentualne zaktualizowane wersje Polityki prywatności będą dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ich przepisy wykonawcze.

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 28.03.2022 r.